Algemeen / contact

Medezeggenschapsraad

De MR is samengesteld uit drie vertegenwoordigers vanuit het personeel en drie vertegenwoordigers vanuit de ouders. De MR is een wettelijk verplicht orgaan. De taak van de MR is controlerend en adviserend naar de directeur van de school. Dit alles vanuit onze gezamenlijke doelstelling om voor onze kinderen zo goed mogelijk onderwijs in een veilige omgeving te realiseren. Het streven van de MR is om niet slechts een “wettelijk verplicht” orgaan te zijn, maar vooral een team dat actief en kritisch meedenkt bij de totstandkoming van het schoolbeleid, met oog voor de actualiteit in de maatschappij en met het oog op de Christelijke identiteit van onze school.

Vergaderingen Medezeggenschapsraad.
De MR vergadert elk schooljaar ongeveer vijf keer. Vaste gast tijdens een deel van de vergadering is mevr. G. Stam (namens de directie van de school).

De leden van onze MR zijn:
Oudergeleding:
Mevr. J.W. Bouman-van Weijen (voorzitter) boumanlilian@gmail.com
Dhr. D. Blom fam.d.blom@live.nl 
Dhr. A.J. van Ulden ulden@solcon.nl

Personeelsgeleding:
Dhr. W. Blok (secretaris) w.blok@smdbbleskensgraaf.nl 
Mevr. E. de Groot-Simons e.degroot@smdbbleskensgraaf.nl 
Mevr. H. Wemmers-Verheul h.wemmers@smdbbleskensgraaf.nl 

De notulen van vergaderingen worden gepubliceerd op de website van de school. Daarnaast zullen in de kalender de vergaderdata zichtbaar zijn, omdat de vergaderingen openbare vergaderingen zijn. 

Contact met de MR?
Wilt u als ouder of personeelslid iets besproken hebben in de MR dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met iemand uit de personeels- of oudergeleding. De namen en telefoonnummers staan in de schoolgids.
 
GMR
Namens onze MR zitten twee leden in de GMR. Dit is onderdeel van onze vereniging "Karakter". Dhr. A.J. van Ulden (namens de ouders) en W. Blok (namens het personeel) hebben zitting in de GMR.